Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen (i) ons (Klimding, handeldrijvend onder de naam Klimding, met KBOnummer 0767 629 789 en afgeleiden, en (ii) onze klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant door de enkele bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Deze laatste voorwaarden binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website.

 1. Prijslijsten, offertes en bestellingen
  Al onze prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor ons. Onze prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt ons slechts na schriftelijke aanvaarding ervan. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.
 2. Opleveringstermijnen
  De opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om partiële diensten te verrichten. De gedeeltelijke uitvoering van een opdracht kan de weigering tot betaling van de gepresteerde diensten niet rechtvaardigen.
 3. Prijs en betaling
  De bestelling of opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte. Wij hebben het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na datum van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren een verandering ondergaan. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door ons vermelde prijzen inclusief BTW. Vóór levering/plaatsing is een aanbetaling van 30% van het factuurbedrag vereist. Het saldo van 70% dient betaald te worden na levering/montage binnen de 10 dagen hetzij via overschrijving of via cash.. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten worden aangerekend overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalings-achterstand bij handelstransacties. Bovendien zal een forfaitaire schadeloos-stelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1.500 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling zijn wij tevens gerechtigd om onze dienstverlening op te schorten tot gehele betaling van de factuur. De door ons in het kader van onze dienstverlening geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.
 4. Ontbinding
  Wij hebben het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; of (v) indien wij goede redenen hebben om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ons zal nakomen. In geval van ontbinding behouden wij ons tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al onze vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Klachten
  Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. De gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaard-ing van de gehele factuur. De klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit van de geleverde dienst overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele klachten betreffende niet-conforme dienstverlening dienen ons schriftelijk binnen de 10 dagen na voltooiing van de dienstverlening te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt de dienstverlening beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud en zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht rechtvaardigt geen schorsing van betaling.
 6. Intellectuele eigendom
  Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten eigendom van ons en worden deze in geen geval aan de klant overgedragen.
 7. Verwerking van persoonsgegevens
  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbinden wij ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
 8. Aansprakelijkheid
  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen onder deze algemene voorwaarden middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk. Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Ingeval wij een technische keuring uitvoeren op goederen dan heeft deze technische keuring louter en alleen betrekking op de staat en bevindingen van de goederen op datum van technische keuring. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een gewijzigde toestand van de goederen na datum van technische keuring. Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant. Overmacht in hoofde van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
  Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
 10. Weerverlet
  We spreken een datum af voor montage, echter indien de weersomstandigheden te extreem zijn, behouden we het recht om deze afspraak te annuleren en een nieuwe datum in te plannen zonder schadevergoeding. Bij temperaturen boven 30°C zullen wij de afspraak ook noodgedwongen dienen te verplaatsen, om de kwaliteit van ons hout te blijven garanderen.

Deze website gebruikt cookies. Klik op accepteren om verder te gaan.